1. Allmänna villkor 

Dessa allmänna leveransvillkor (“Villkor”) gäller för all användning av denna webbplats huoleton.fi (“Webbplats” eller “E-handel”) och för användning och beställning av alla produkter (“Produkter”) som erbjuds på denna webbplats, såvida inte annat skriftligen avtalats. Huoleton Oy förbehåller sig rätten att ensidigt uppdatera villkoren utan förhandsmeddelande. Beställningarna är föremål för villkor som gäller vid beställningstillfället, vilka finns att läsa på Huoleton Oy:s hemsida. 

Dessa villkor utgör ett avtal mellan kunden (“Kunden”) och Huoleton Oy (Y ID: 3283403–4) och innehåller viktig information för Kunden och Huoleton Oy om juridiska rättigheter, rättsskydd och skyldigheter. Avtalet skapas och Villkoren blir en del av avtalet när Kunden beställer produkterna och Huoleton Oy har bekräftat beställningen skriftligen. 

2. Produkter och produktpriser 

Produkternas egenskaper och pris presenteras i produktpresentationen för varje produkt. Huoleton Oy förbehåller sig rätten att ändra priserna och leveranskostnaderna. Produktpriserna inkluderar moms, men ej leveranskostnader, om inte annat anges. 

Eventuella fraktkostnader som debiteras för beställningen beror på själva produkten (t.ex. vikt, förpackning) och den valda leveransmetoden och inkluderas automatiskt till beställningens slutbelopp. Du kan se fraktkostnaderna för din beställning i din varukorg innan du accepterar beställningen. 

Huoleton Oy kan också på sin webbplats sälja enskilda produkter som är kundreturer eller modellprodukter. Sådana produkter säljs som de är, utan returrätt. Produktens kvalitetsklass definieras i försäljningsinformationen. 

3. Beställning 

Beställningen sker via webbplatsen. Du kan göra ett köp genom att välja de varor du vill ha och lägga dem i varukorgen. Följ sedan de givna instruktionerna och gå till betalningssidan. 

Beställningen måste innehålla Kundens leveransadress, faktureringsadress (om den skiljer sig från leveransadressen), telefonnummer och e-postadress. 

Personkunder bör vara minst 18 år. 

Kunden ansvarar för att den beställning hen gjort är korrekt. Innan beställningen skickas måste kunden säkerställa att egenskaperna hos de beställda produkterna uppfyller Kundens krav. 

En automatisk orderbekräftelse skickas till den e-postadress som Kunden angett i nätbutiken för Kundens beställning och beställningen blir bindande för Huoleton Oy först när Kunden fått orderbekräftelsen.

4. Betalning 

Leverantören av betalningstjänsten för e-handel är Paytrail Oyj (“Paytrail”), som är registrerad i det register över betalningsinstitut som upprätthålls av Finansinspektionen. Betalning sker via Paytrails onlinetjänst och Paytrail visas som betalningsmottagare på kontoutdraget och fakturan. Paytrail vidarebefordrar betalningarna till webbförsäljaren. Betalningen är säker, eftersom all information om betalningstransaktionen överförs med hjälp av en krypterad anslutning så att ingen utomstående part kan se detaljerna i betalningstransaktionen. 

Paytrail-betaltjänstens kontaktinformation: Paytrail Oyj (FO-nummer 2122839–7)
https://support.paytrail.com/hc/fi/categories/4412471040785-Konsumenter

Företagskunder har möjlighet att ansöka om fakturering genom vår företagsförsäljning. Du kan få mer information via e-post på: myynti@huoletonta.fi 

5. Betalningsmetoder 

Du kan betala din beställning med de betalningsmetoder som beskrivs i webbutiken och som finns tillgängliga i varukorgen. 

6. Metod och leveranstid 

Vi levererar din beställning med en av de leveransmetoder som nämns på vår webbplats, som du väljer då du gör din beställning.

Vi strävar att leverera produkterna så snabbt som möjligt. Beroende på tidpunkten för beställningen och beställningskvantiteterna, vanligtvis inom 2–5 arbetsdagar efter beställningen. 

7. Ångerrätt och returvillkor 

En konsumentkund har rätt att ångra sin beställning genom att meddela företaget skriftligen eller via e-post info@huoletonta.fi inom 14 dagar efter beställningen. 

Om konsumentkunden avbeställer sin beställning bör själva produkten och produktförpackningen vara i gott skick för återförsäljning och utan defekter. Kunden står för kostnaderna för att returnera varan. Om varan väsentligt har förändrats eller minskat har konsumenten inte rätt att få tillbaka hela det inbetalda beloppet. 

8. Leveransinspektion, fel- och problemsituationer 

Kontrollera leveransen så snart du fått den. Om produkten har tappats bort eller skadats under transporten eller på annat sätt inte stämmer överens med din beställning eller är felaktig, vänligen meddela vår kundtjänst så snart som möjligt och senast inom 14 dagar via info@huoletonta.fi, så kommer vi överens om hur vi rättar till felet. När det gäller fel följer vi inom konsumenthandeln och de tvingande bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen.

9. Kundtjänsten 

Vår personal hjälper dig med eventuella frågor angående din beställning. Vänligen kontakta oss, antingen via e-post info@huoletonta.fi eller via telefon 029 1232322 

Våra öppettider är måndag–fredag 09.00–16.00  

10. Garanti, support och ansvar för fel 

Produktgarantivillkoren hittas på vår hemsida https://www.huoletonta.fi/. Som regel omfattar garantin endast tillverknings- och materialfel i produkten. Garantiperioden anges i produktinformationen. 

11. Ansvarsbegränsning 

Huoleton Oy ansvarar inte för någon indirekt eller direkt eller annan skada relaterad till beställningen, leveransen eller produkten eller defekt orsakad av något av ovanstående, förutom om en tvingande bestämmelse i konsumentskyddslagen eller annan tvingande lag har föreskrivit annat med avseende på skadan i fråga. 

Huoleton Oy ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust, skada eller inkomstbortfall som orsakas av produkten och/eller tjänsten, undantaget om en tvingande bestämmelse i konsumentskyddslagen eller annan tvingande lag har föreskrivit annat med hänsyn till skadan i fråga. Huoleton Oy:s ansvar för ersättning är alltid begränsat till innehållet i dessa villkor.  

Ansvaret för produktfel är begränsat till eventuell retur av köpeskillingen minus nyttan. Garantiperioden för en produkt som köpts för affärsbruk bestäms i enlighet med tillverkarens garantivillkor, och vid utgången av garantiperioden upphör Huoleton Oy:s ansvar.  

12. Dataskydd 

Vi följer lagstiftningen för behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår sekretesspolicy. Kunden kan förbjuda användning och behandling av sina uppgifter för marknadsföringsändamål och kontrollera uppgifterna om sig själv genom att kontakta Huoleton Oy:s kundtjänst. 

Vid beställning är kunden skyldig att lämna sina fullständiga kontaktuppgifter, som åtminstone inkluderar konsumentkundens namn, adress och e-postadress, samt eventuellt ett telefonnummer. 

De uppgifter som krävs av företagskunder är kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-post samt personnummer, postadress, telefonnummer eller nummer och faktureringsadress. 

Kundernas uppgifter lagras i Huoleton Oy:s kundregister, där uppgifterna används för att upprätthålla kundrelationen. Huoleton Oy och de företag som tillhör samma koncern har rätt att behandla och överlämna uppgifterna i registret för motiverade ändamål (såsom direktmarknadsföring) i enlighet med gällande lagstiftning.

13. Force majeure 

Huoleton Oy är inte skyldig att fullgöra avtalet och bryter inte heller avtalet, vid force majeure, såsom naturförhållanden, brand, översvämning, maskinskada, jordbävning, strejk, krig, statliga åtgärder, hot eller terrordåd, upplopp, nationell nödsituation, revolution, epidemi eller pandemi, trafikstörningar eller restriktioner eller förseningar som påverkar transportföretag och hindrar leveransen av varorna. 

Om fullgörandet av avtalet skulle kräva att Huoleton Oy gör orimliga uppoffringar i förhållande till förmånen för Kunden, är Huoleton Oy inte skyldig att fullgöra avtalet. 

14. Tvister 

I situationer av tvister försöker Huoleton Oy och Kunden i första hand förhandla fram en uppgörelse i godo. 

Tvister som härrörs från dessa Villkor och avtalsförhållandet kommer att avgöras i Österbottens tingsrätt. Dessa villkor är inte avsedda att begränsa konsumentens rätt att väcka talan och vara svarande i tingsrätten på den egna hemorten. 

Om tvisten om köpeavtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumentkunden hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).

Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden bör konsumentkunden kontakta magistratens konsumentrådgivning www.kuluttajaneuvonta.fi

15. Tillämplig lag 

I handelsrelationen följs tillämplig finsk och EU-lagstiftning som gäller konsumenthandel, marknadsföring och reklam. I försäljningsavtalet mellan företagskunder och Huoleton Oy följs i första hand dessa villkor och i övrigt finsk handelslagstiftning. 

** 

Huoleton Oy 

Hyvlerigatan 1

67100 Karleby

FO-nummer: 3283403-4

© 2022 Huoleton Oy