1. YLEISTÄ 

Huoleton Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja muiden käyttäjien yksityisyyttä ja tarjoaa  mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tällä tietosuojaselosteella informoimme  asiakkaitamme ja muita käyttäjiä heidän henkilötietojensa käsittelystä.  

Asiakkailla tarkoitetaan jäljempänä palveluidemme käyttäjiä, jotka ovat joko yksityishenkilöitä tai  yrityksiä. Asiakkaan tai Asiakkaan valtuuttaman edustajan on luettava ja ymmärrettävä tämän  tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Huoleton Oy:n palveluita. 

Käyttäjillä tarkoitetaan jäljempänä yhteisesti asiakkaita tai muita tahoja, joiden henkilötietoja  käsitellään Huoleton Oy:n toimesta asiakassuhteeseen perustumatta (esim. internet-sivustolla  www.huoletonta.fi vierailevat henkilöt). 

Henkilötiedolla tarkoitetaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja, joiden  perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen  tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen.  

2. REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT 

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: 

Huoleton Oy (Y-tunnus: 3283403-4) 

Höyläämönkatu 1 

67100 Kokkola  

Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit olla meihin yhteydessä  sähköpostitse: tietoturva@huoletonta.fi

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET 

Keräämämme henkilötiedot voidaan jakaa Asiakkaan tai Käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden  käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Käytämme henkilötietoja: 

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen 
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin 
 • Huoleton Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen 
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen 
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin 
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen 
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen 
 • Tietoja käsitellään asiakkaan ja Huoleton Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen,  sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön  velvoitteisiin perustuen. 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE 

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalainsäädännön mukaisesti seuraaviin oikeusperusteisiin  (GDPR 6 artikla): 

□ rekisteröidyn suostumus. 

□ sopimus. 

□ rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite. 

□ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu. 

5. KERÄÄMME KÄYTTÄJISTÄMME SEURAAVIA TIETOJA: 

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot 
 • Tunnistamistiedot, kuten nimi 
 • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä 
 • Passitiedot tai vastaavat Tullin vaatimat tiedot tilattaessa tuotteita tai palveluita  verottomana Suomen ulkopuolelta 
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot 
 • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
 • Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot 
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot 
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite 
 • Tuotearvostelut 
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot 
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet 

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Huoleton Oy:ltä Internetin  kautta. 

6. MITEN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN? 

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta  tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta  käsittelemiseltä. 

Huoleton Oy säilyttää asiakastietoja EU-alueella. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä  prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Yrityksessä on käytössä ISO 27001:een  pohjautuva tietoturvan hallintajärjestelmä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja  palvelunestohyökkäyksiä vastaan.  

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm.  tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen  käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen ja sen pohjalta  annetun kansallisen tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan  hyvien käytäntöjen mukaisesti. 

7. KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI? 

Käyttäjien henkilötietoihin on pääsy vain Huoleton Oy:n tietoturvahenkilöllä tai hänen  valtuuttamallaan taholla. Sanottuihin henkilötietoihin pääsyyn oikeutettu on koulutettu käyttämään  tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee käyttäjien henkilötietoja vain  niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä, rajoittuen tässä  tietosuojaselosteessa määritettyihin tarkoituksiin. 

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.  Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun  lainsäädännön asettamat vaatimukset. 

8. MISTÄ TIEDOT KERÄTÄÄN? 

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja  yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta  saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti  ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen  vastaanotosta.

9. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN  

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi  sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle  taholle.  

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja  personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien  kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja  personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina  mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon  nimeesi.  

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme viranomaisten tietopyynnöistä  aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua. 

Luovutamme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: 

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille 
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille 
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai  tuotearvostelupyynnöt (jos asiakas on sallinut uutiskirjeen ja kyselyn lähetykset) 
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu 
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti 
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa 
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan Huoleton Oy:n oma lasku
 • Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa 
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään 

Huoleton Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta  EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason  varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat  tietosuojasäännökset (BCR-järjestely) tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa. 

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin.

10. KUINKA KAUAN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN? 

Säilytämme henkilötietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut  käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen  laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden,  toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. 

Kun teet tilauksen ilman asiakastiliä, tallennetaan antamasi tiedot Huoleton Oy:n järjestelmään, jotta  voimme pitää sinut ajan tasalla tilauksestasi. Yhteystietosi poistetaan, kun tilaus on käsitelty. Asiakkaan tai Käyttäjän pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida  Huoleton Oy:n järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi  palauttaa poistettuja asiakastilejä. 

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm.  seuraaviin tarkoituksiin: 

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö  aineisto henkilötietoja tai ei 
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen 
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme  tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme 
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen  turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden  varmentamiseksi 

11. MILLAISIA OIKEUKSIA SINULLA ON HENKILÖTIETOJEN OSALTA? 

Asiakkaana ja Käyttäjänä sinulla on eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön nojalla oikeus: 

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua  koskevista henkilötiedoista 
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista 
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
 • Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa  suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen  peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 • Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tietoturva@huoletonta.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi.  Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten  poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus  (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus. 
 • Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä  asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle

Huoleton Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa  käsittelyyn. Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai  olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät verkkokaupan  tilihallinnasta. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai  poistaa. 

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Huoleton Oy poistamaan omat  tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida  poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta. 

12. EVÄSTEET 

Huoleton Oy käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista  varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä  tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain  poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä  analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. 

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen,  kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin  evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen  asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk,  ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen  varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa. Käyttökokemuksen personoinnin avulla  voimme tarjota sivustollamme enemmän asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja.  

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme yhteistyökumppanit ja tekniikat,  kuten kuvapistetunnisteet ja evästeet, auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme  käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet, toiminnot ja palvelut asiakkaitamme kiinnostavat.  Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja  henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen.  Myös tunnisteet, jotka voidaan yhdistää asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena  tietona. Tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk. 

Hyödynnämme muun muassa Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google  Display Networkia ja Google DoubleClickiä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin  sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa.  Googlelle lähetettävä tieto sisältää vain anonymisoitua tai pseudonymisoitua tietoa. Lue lisää Google  Analyticsin tietojen käsittelystä

Hyödynnämme myös Facebook pixel anonymisoitua kävijä dataa. Lue lisää Facebook pixel tietojen  käsittelystä https://www.facebook.com/business/m/privacy-and-data 

Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista  voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään  kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset  yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.

13. VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA? 

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa  tietosuojaselostettamme. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan  rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. 

© 2022 Huoleton Oy